سایت اختصاصی  "شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)"

 

پیام 

 

شماره : 4746-5
مورخ: 16/12/74 

اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)

فصل اول – کلیات
ماده 1- به منظور تسریع و تسهیل در مبادله مرسولات و بار با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم و کافی در جهت حمل و نقل همچنین انجام خدمات پشتیبانی هوایی برای تاسیس، تجهیز و نگهداری مراکز دستگاههای مخابراتی ، "شرکت سهامی دولتی به نام شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام )" که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود به مدت نامحدود تاسیس می گردد.
ماده 2- نوع شرکت ، سهامی خاص است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد .
ماده 3 - موضوع شرکت عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف شرکتهای پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران و قوانین پستی در جهت تسریع انجام خدمات پستی و مخابراتی و تعمیم و گسترش آن در داخل و خارج از کشور از طریق :
_ ارائه خدمات هوایی و حمل و نقل و توزیع بار، محمولات و مرسولات پستی .
_ ارائه خدمات هلیکوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تاسیس ، تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاهها و امکانات مخابراتی و پستی کشور و همچنین خرید و اجاره هواپیماها و هلیکوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شرکت ، و ایجاد امکانات و تاسیسات فرودگاهی و همچنین همکاری با شرکتهای هواپیمایی و موسسات و ارگانهای ذیربط در امر ارتباطات باتوجه به اهداف شرکت ، با رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری با کسب مجوزهای لازم .
_ ایجاد توان لازم و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها و هلیکوپترها با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم.
_ تاسیس مرکز یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظایف مروبط با کسب مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری .
تبصره – شرکت موظف است در کلیه زیمنه های مربوط به مسائل پروازی و عملیاتی و همچنین تهیه و تنظیم جداول تعرفه ها و نرخهای خدمات هوایی ، استانداردها و مقررات هواپیمایی کشوری را رعایت نموده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور کسب نماید .
ماده 4- مرکز اصلی شرکت تهران است و می تواند در جهت ایفای وظایف خود در هر نقطه از داخل و خارج از کشور شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید و تمام یا بعضی از وظایف و حقوق خود را به صورت مشارکت با موسسات و یا اشخاص حقوقی و یا حقیقی اعم از شاغل و بازنشسته در قالب اجاره و یا سایر عقود اسلامی واگذار نماید .
ماده 5- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که یکصدهزار سهم یکصد هزار ریالی با ترکیب زیر تقسیم شده که تماماً تعهد و پرداخت شده و متعلق به دولت است :
الف - سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پنجاه درص (50%)
ب- سهام شرکت مخابرات ایران پنجاه درصد (50%)
تبصره 1- از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول .
شامل هواپیما، هلیکوپتر، لوازم ، قطعات ، تاسیسات ، تجهیزات و امکانات ماشینی و اداری و اموال غیر منقول ، شامل اراضی و ساختمانها که از محل اعتبارات و درآمدهای شرکت پست و مخابرات خریداری یا احداث شده با کلیه حقوق و امتیازات و اعتبارات باقیمانده به شرکت منتقل می شود .
تبصره 2- شرکت موظف است قیمت خرید یا تمام شده کلیه اموال موضوع تبصره 1 این ماده را مطابق آخرین عملکرد طرحهای مروبط و اطلاعات و مدارک موجود در ادارات کل امورمالی شرکتهای پست و مخابرات ایران به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید .

فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 6- ارکان شرکت عبارتند از :
_ مجمع عمومی.
_ هیات مدیره و مدیرعامل.
_ بازرس قانونی .
مجمع عمومی :
ماده 7- اعضای مجمع عمومی و صاحبان سهام دولتی شرکت عبارتند از :
1- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
2- وزیر راه و ترابری
3- وزیر اموراقتصادی و دارائی
4- رئیس سازمان برنامه و بودجه
5- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
6- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
7- رئیس سازمان هواپیمائی کشور ی.
تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد که در صورت ضرورت می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونان خود تفویض نماید .
ماده 8- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و تصویب بودجه ، خط مشی ، برنامه عملیات ، ترازنامه ، عملکرد و صورتهای مالی سالیانه بنا به دعوت رئیس مجمع یا قائم مقام وی تشکیل می شود .
تبصره - مجمع عمومی عادی ، ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شرکت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است در هر موقع بنا به دعوت رئیس یا اعضای مجمع یا پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و یا تقاضای کتبی بازرس قانونی شرکت با ذکر علیت و موافقت رئیس مجمع تشکیل گردد.
ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه شرکت یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز افزایش یا کاهش سرمایه و سایر موضوعاتی که طبق قوانین مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آنها به عهده مجمع عمومی فوق العاده است ، بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی موضوع مادتین 8 و 9 با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا که شامل رای رئیس مجمع یا نماینده تام الاختیار وی باشد معتبر خواهد بود .
تبصره- تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی بعمل می آید . دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیل جلسه ، به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده 11- اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
الف- تصویب برنامه عملیات و خط مشی ، ترازنامه ، بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت .
ب- تصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و جداول تعرفه ها و نرخهای خدمات شرکت.
ج- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان و تصویب میزان فوق العاده مخصوص و پاداش برای متخصصات و کارشناسان .
د- اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی یا دولتی در جهت ایفای تمام یا بعضی از وظایف شرکت .
هـ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات و امور مربوط به شرکت در این اساسنامه از آنها ذکری نشده ولی طبق قوانین مربوطه تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می باشد ، بنا به پیشنهاد و تصویب رئیس مجمع.
و- اخذ و اعطا وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات .
ز- تعیین اعضاء هیات مدیره .
هیات مدیره و مدیرعامل :
ماده 12- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود .
ماده 13_ رئیس و اعضای هیات مدیره ، به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال منصوب می شوند و تا انتخاب رئیس و اعضای جدید در سمت خودباقی هستند .
ماده 14_ رئیس و اعضای هیات مدیره از بین متخصصات و کارشناسانی که تقوی و تعهد اسلامی داشته ، دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه در امور هواپیمائی و با هوانوردی باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابه در مدیریت یا کارشناسی در مراکز و دستگاههای دولتی داشته باشند ، انتخاب خواهند شد .
ماده 15_ رئیس و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در شرکت به خدمت اشتغال داشته و قبول هر نوع شغل موظف و یا غیر موظف در خارج از شرکت برای آنان ممنوع است .
تبصره – تدریس اعضای هیات مدیره در دستگاهها و موسسات آموزش عالی به طور محدود فقط با موافقت رئیس مجمع بلا اشکال است .
ماده 16- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای دو نفر از اعضاء تشکیل ، و با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد . دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده و اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود .
تبصره – درصورت غیبت یکی از اعضای اصلی ، عضور علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد .
ماده 17- تصمیمات اتخاذ شده در هریک از جلسات هیات مدیره ، باید پس از امضای اعضای حاضر درجلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف پنج روز برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرس قانونی شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص نگهداری شود .
تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشدکه تمام تصمیمات ، با ذکر نظرات اعضاء به طور منظم در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد .
وظایف و اختیارات هیات مدیره :
ماده 18- هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در این اساسانامه و آئین نامه های داخلی در جهت تامین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد .
ماده 19- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد :
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .
ب- تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط مشی ، توسعه و تجهیز ، تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
ج- تهیه و تنظیم آئین نامه هالی مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی و تنظیم جداول تعرفه های و نرخهای خدمات هوایی شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
د- بررسی وتایید ضرورت سرمایه گذاری ویا مشارکت با شرکتهای دولتی با غیر دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت ایفای بعضی از وظایف شرکت و یا واگذاری آنها به اشخاص و شرکتهای مذکور در قالب عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی جهت پینشهاد به مجمع عمومی .
هـ- رسیدگی و اتخاذ تصمیم تسبت به سایر امور و پیشنهادات مربوط به شرکت که از طرف رئیس یا اعضای هیات مدیره مطرح شود .
وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل :
ماده 20- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحدهای اداری، آموزشی، عملیاتی و پشتیبانی و فنی تابعه ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت است و برای اداره امور و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره، در حدود وظایف شرکت، مندرج در این اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب، دارای حقوق و اختیارات تام
می باشد و نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات قضایی و اداری نماینده قانونی شرکت با حق توکیل
غیر محسوب می شود .
تبصره1 – رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید .
تبصره 2- رئیس هایت مدیرع و مدیرعامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند برای تعقیب و دفاع از دعاوی شرکت وکیل انتخاب نماید و یا درصورت ارجاع دعوی به داوری ، داور انتخاب نماید . ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و تائید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
ماده 21- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و عیات مدیره و انجام کلیه اموراداری و اجرایی شرکت در حدود برنامه و بودجه مصوب .
ب- نظارت برحسن اجرای مفاد این اساسنامه و آئین نامه های داخلی شرکت .
ج- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه اموراداری ، آموزشی و استخدامی کارکنان طبق قوانین و مصوبات مربوط و آئین نامه های اداری ، مالی و استخدامی شرکت .
د- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه ، صورتهای مالی سالیانه ، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت به مجمع عمومی پس از تائید هیات مدیره .
هـ - صدو اجازه استفاده و بهره برداری از هواپیماها و هلیکوپترهای شرکت در مواقع اضطراری.
و- اقدام به تمرکز وجوه و درآمد شرکت در خزانه و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی و دریافت وجه از خزانه طبق برنامه و بودجه مجمع عمومی .
ماده 22- کلیه قراردادها، چکها اسناد و اوراق مالی تعهد آور شرکت باید با رعایت مقررات مربوط به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا نماینه تام الاختیار وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد . صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه مستقر در استانها ، عندالاقتضا ، طبق مقررات مربوط توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد .
ماده 23- رئیس هیات مدیره و مدرعامل باید یک نسخه از صورتهای مالی و ترازنامه سالیانه و گزارش عملیات را حداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره ، به منظور رسیدگی و اظهار نظر نزد بازرس قانونی ارسال دارد. 
بازرس قانونی :
ماده 24- بازرسی شرکت به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام و به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.
تبصره- بازرس حق مداخله در اموراداری و اجرایی شرکت را نداشته و اقدامات حسابرسی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی گردد.

فصل سوم – امورمالی (تنظیم حسابها و صورتهای مالی ):
ماده 25- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتماه می یابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ تاسیس شرکت خواهد بود .
ماده 26-کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته شده و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالیانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی پس از تائید هیات مدیره توسط مدیرعامل در اختیار بازرس قرار می گیرد .
ماده 27- آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی شرکت باید توسط هیات مدیره تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران برسد و تا موقعی که آئین نامه های مذکور تنظیم و تصویب نشده است ، شرکت مجاز است موقتاً امورمالی ، معاملاتی و استخدامی خود را طبق آئین نامه های مورد عمول در شرکتهای تابعه وزارتخانه و یا شرکتهای هواپیمایی موجود حسب مورد با تائید رئیس مجمع انجام دهد .
ماده 28-شرکت موظف است از محل سود ویژه سالیانه خود ، به میزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانونی منتقل نماید تا اندوخته مزبور، معادل سرمایه ثبت شده گردد.
ماده 29- شرکت از نظر مقررات مالی واداری تابعه این اساسنامه و آئین نامه های مربوط خواهد بود و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .
ماده 30- کلیه نهادها و دستگاههای انتظامی و امنیتی، گمرکی، اقتصادی و غیرو که در فرودگاهها و پروازهای برفراز کشور وظایف قانونی ویژه ای دارند موظف به اجرای وطایف خود در فرودگاهها و عملیات موضوع این قانون بوده و مدیرعامل شرکت موظف به همکاری با کلیه نهادها و دستگاههای فوق الذکر می باشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بيست و پنج بهمن ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1374 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی