سایت اختصاصی "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات"

 

پژوهشگاه  

 

اساسنامه

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

مقدمه:

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، بر اساس مجوز شماره 10483/22 مورخ 3/12/1382 و مصوبه شماره 726 مورخ 20/4/1388 شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تأسیس و اداره می شود.

در این اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اختصار "وزارت" و مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به اختصار "موسسه" نامیده میشود.

 

ماده 1- اهداف

1- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

2- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط

 

ماده 2- وظایف و اختیارات

1- بررسی و شناسائی نیازهای علمی- پژوهشی و زمینه سازی و انجام تحقیقات در زمینه امور حاکمیتی "وزارت" و نیز هدایت تحقیقات در جهت رفع نیازهای کشور

2- بررسی و پیشنهاد ایجاد زیر ساختهای ضروری در امر توسعه و آینده پژوهی "وزارت" و کمک به تصمیم گیری های راهبردی در سطح "وزارت" و سازمانهای وابسته

3- اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای و مدیریت طرح های تحقیقاتی کلان وراهبردی به منظور تحقق اهداف موسسه

4- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط

5- همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه تدوین استانداردها، ضوابط مورد نیاز و انجام آزمایش های تأیید نمونه در زمینه تولید تجهیزات، خدمات و عملیات شبکه ای و بین شبکه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای نیروی انسانی متخصص با رعایت قوانین و مقررات مربوط

5- ارائه خدمات مشاوره ای به  اشخاص حقیقی و حقوقی و انتقال دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پشتیبانی علمی و حمایت از صنعت و بازار بر اساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در موسسه

6- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف موسسه طبق ضوابط و مقررات مربوط

7- برگزاری همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

8- عضویت و حضور در مجامع علمی، پژوهشی و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط

ماده 3-موسسه از تاریخ تصویب اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد

ماده 4- محل فعالیت موسسه در تهران است

 ماده5- ارکان

الف- هیأت امنا

ب- رئیس

ج- شورای پژوهشی

 ماده 6- ترکیب هیأت امنا

1- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس هیأت امنا)

2- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده وی

3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور( یا نماینده وی) یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور(یا نماینده وی)، بر حسب مورد

4- رئیس موسسه (دبیر هیأت امنا)

5- سه تا پنج تن زا شخصیتهای علمی- فرهنگی کشور که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه داشته باشند

 تبصره1: حداقل دو تن از شخصیتهای مذکور در ردیف 5 باید از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهش کشور باشند

تبصره 2: اعضای مذکور در ردیف 5 به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یک زمان حداکثر می توانند عضو در هیأت امنا باشند. پیشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 ماده 7- وظایف و اختیارات هیأت امنا

1- تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا

2- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اجرا خواهد شد

3- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی وتشکیلاتی موسسه (از جمله آیین نامه های سفرهای علمی، بررسیهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تایید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد میشود

5- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

6- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

7- کوشش برای جلب کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

8- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

9- تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

10- بررسی گزارش عملکرد سالانه موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن

 ماده 8- رئیس

رئیس موسسه، که نماینده قانونی موسسه  نزد مراجع حقیقی و  حقوقی است، از میان  اعضای هیأت علمی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدت چهار سال منصوب می شود. پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است.

 ماده 9- وظایف و  اختیارات رئیس

1- برنامه ریزی برای موسسه، هدایت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجرای هماه فعالیتهای آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

2- تنظیم نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

3- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء مأموریت، اخراج و... اعضای هیأت علمی و کارمندان موسسه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

4- انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران، مسوولان و رؤسای پژوهشکده موسسه بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب موسسه و عزل آنان

5- امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

6- افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز موسسه و معرفی دارندگا حق امضاهای مجاز با رعایت قواین و مقررات مربوط

7- تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی موسسه و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

8- تنظیم آیین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی موسسه و همچنین تغییر و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

9- تنظیم آیین نامه های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به شورای پژوهشی موسسه برای تائید و طی مراحل قانونی

10- ارائه گزارش عملکرد سالانه موسسه به هیأت امنا

11- پیشنهاد تاسیس وانحلال گروههای پژوهشی و پژوهشکده ها به شورای پژوهشی موسسه

12- استیفای منافع و حفظ حقوق موسسه در مراجع قانونی ( اهم از قضایی، اجرایی، اداری و...) به نمایندگی از موسسه شخصا و یا بوسیله وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه

13- اجرای مصوبات هیات امنا و شورای پژوهشی موسسه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

تبصره: رئیس موسسه می تواند بخشی از وظایف واختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسوولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به معاون موسسه تفویض کند.

 ماده 10- ترکیب شورای پژوهشی

1- رئیس موسسه (رئیس شورا)

2- معاون پژوهشی موسسه (دبیر شورا)

3- روسای پژوهشکده ها

4- دوتا پنج تن از اعضای هیأت علمی

 تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران و متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج از موسسه با معرفی رئیس موسسه و تایید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شوند.

تبصره 3: اعضای مذکور دربند 4 با حکم رئیس موسسه برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 ماده 11- جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضاء به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت بیش از نصف کل اعضای شورا معتبر است.

تبصره: اداره جلسات شورا طبق آیین نامه داخلی شورا است.

 ماده 12- وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

1- تصویب آیین نامه داخی شورا

2- تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی موسسه در چارچوب سیاستها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3- تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی گروههای پژوهشی

4- بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی موسسه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها

5- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها و همچنین تعیین ناظر یا ناظران برای طرحهای پژوهشی در صورت لزوم

6- تعیین داور و هیأت داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی موسسه معرفی می شوند

7- ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی موسسه

8- تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروههای پژوهشی و پژوهشکده های موسسه به منظور طی مراحل قانونی

9- برنامه ریزی بر ای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی- پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط

10- بررسی و تصویب برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و همایشها و بازدیدهای علمی

11- تایید آیین نامه های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

12- بررسی وتصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی موسسه طبق ضوابط و مقررات مربوط

13- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی موسسه و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس موسسه

14- تصویب آیین نامه های تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیتهای علمی و پژوهش موسسه

15- بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی موسسه و اظهار نظر نسبت به آن

16- انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیات امنا یا رئیس موسسه به شورا محول میشود.


ماده 13- موسسه از نظر مالی- معاملاتی تابع آیین نامه مالی- معاملاتی است که به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید

ماده 14- نحوه گزینش علمی داوطلبان عضویت هیات علمی موسسه طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی موسسه است که به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده 15- نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت هیات علمی موسسه تابع ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی صلاح است.

ماده 16- فضا، امکانات و تجهیزات موسسه باید مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

ماده 17- موسسه تابع تمامی قوانین و مقررات مربوط و ضوابط آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی صلاح است.

 ماده 18- منابع مالی

1- اعتبارات بودجه عمومی

2- درآمدهای حاصل از اجرای طرحهای پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره ای، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت، عرضه محصولات علمی (کتاب، مجله...)

3- کمکهای دریافتی از وزارتخانه و دستگاههای مرتبط

4- هدایا و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی

 ماده 19- سال مالی موسسه عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم میشود. اولین سال مالی از تاریخ تاسیس موسسه شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم میشود

 ماده 20- انحلال

موسسه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منحل می شود:

1- به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

2- در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ماده 21- در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انحلال موسسه، هیات تصفیه ای مرکب از نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس یا یکی ازمعاونان موسسه تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین میکند امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

 ماده 22- وزارت موظف است:

1- تمامی تعهدات موسسه را در برابر وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانکها، شهرداریها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اهم از اعضای هیات علمی و کارمندان) انجام دهد یا با توافق صاحبان حق، تعهدات موسسه را رأسا بپذیرد.

2- تمامی امتیازات و اموالی را که منابع عمومی و دولتی بانکها و شهرداریها و غیره در اختیار موسسه قرار گرفته است مسترد نماید با موافقت صاحبان حق، مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به موسسه را ارائه دهد.

ماده 23- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 22 و حل و فصل امور حقوقی و تصویب نهایی انحلال موسسه توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نادیه تمامی دیون واعلام ختم تصفیه توسط هیأت نصفیه، باقیمانده دارایی موسسه به وزارت ارتباطات و فناوری  منتقل می شود.

تبصره: هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورت را که به امضای تمامی اعضای هیأت خواهد رسید تنظیم و یک نسخه از آن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نسخه دیگر آنرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید .

ماده 24- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین مربوط است.

ماده 25- هر گونه تغییر در مفاده این اساسنامه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است.

ماده 26- این اساسنامه مشتمل بر 26 ماده و 7 تبصره در تاریخ 20/4/1388 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است./18/3/94/م