ترکیب اعضای جدید شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


طبق ماده (1)تصویب نامه شماره  206/93/11852 مورخ 93/9/5 شورای عالی اداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در شورا

مسئولیت در سازمان مربوطه

شماره احکام و تاریخ ابلاغ

ملاحظات

1

آقای دکتر محمود واعظی

رئیس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

–––

به استناد تصویب نامه فوق الاشاره

2

آقای مهدی راسخ

عضو و دبیر

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

67251/1

29/9/93

به استناد تصویب نامه فوق الاشاره

3

آقای مهندس محمود خسروی

عضو

معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

حداقل دو نفراز معاونان دستگاه به انتخاب وزیر (به استناد تصویب نامه فوق الاشاره)

4

آقای مهندس برات قنبری

عضو

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

5

آقای حسین مهری

عضو

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پست ج.ا.ا

حداقل یکی از روسای دستگاه های وابسته به انتخاب وزیر(به استناد تصویب نامه فوق الاشاره)

6

آقای حمیدرضا عطایی

عضو

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

به استناد تصویب نامه فوق الاشاره

7

آقای داود سبوحی

عضو

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه (به استناد تصویب نامه فوق الاشاره)

8

آقای مهندس علی رستمی

عضو

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه(به استناد تصویب نامه فوق الاشاره)

9

آقای مهندس مهدی محتشمی

عضو

مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه کمیسیونهای مشترک وزارت

دو نفرصاحب نظر در مسائل مدیریتی به انتخاب و حکم وزیر  (به استناد تصویب نامه فوق الاشاره)

10

آقای مهندس حسین صادق عابدین

عضو

مشاور وزیر در امور اجرایی

11

آقای دکترصدرالدین صدری

عضو و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

رئیس امور آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

13516/93/200

3/10/93

به استناد تصویب نامه فوق الاشاره و معرفی طی نامه شماره 13517/93/200مورخ 7/10/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

12

آقای مهندس یداله طهماسبی

عضو

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران

87650/1

9/12/93

یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب وزیر(به استناد تصویب نامه فوق الاشاره)

ترکیب اعضاء کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت درکمیته

مسئولیت در سازمان مربوطه

شماره احکام و تاریخ ابلاغ

ملاحظات

محل استقرار دبیرخانه

1

آقای دکتر محمود واعظی

رئیس

مقام عالی وزارت

-

به استناد بخشنامه

مرکز نوسازی و تحول اداری

2

آقای مهدی راسخ

عضو وجانشین رئیس

 معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

3784/1

25/1/94

به استناد بخشنامه

3

آقای حمیدرضا عطائی

عضو ودبیر

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

3801/1

25/1/94

به استناد بخشنامه

4

 آقای مهندس برات قنبری

عضو

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

3939/1

25/1/94

یکی از معاونین دستگاه به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

5

آقای مجتبی ساکی

عضو

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان همدان

3964/1

25/1/94

یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

6

آقای دکتر سید مهدی میرحسینی

عضو

عضو هیئت اجرایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3955/1

25/1/94

حداقل یک صاحبنظر به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

Dmmh_2008@yahoo.com

7

آقای تقی محمدی

عضو

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

3951/1

25/1/94

به استناد جزء (3) بند ب بخشنامه

8

معاونین و مدیران ذی ربط

(روسای سازمانها و شرکتهای تابعه حسب مورد)

مدعو

حسب موضوع مورد بحث

-

به استناد بخشنامه

-جزء (3) بند ب بخشنامه فوق الاشاره : شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه در صورتی که ضرورت بداند می تواند مدیر تخصصی ذیربط را با حق رای یا بدون حق رای به عضویت کمیته مربوط انتخاب نمایند.

ترکیب اعضاء کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

طبق جزء (2) بند الف بخشنامه مذکوراین کمیته با ترکیب و وظایف ذکر شده در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/93 و شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 تشکیل می شود که قبلا تحت عنوان کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارت با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل گردیده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت درکارگروه

مسئولیت در سازمان مربوطه

شماره احکام و تاریخ ابلاغ

محل استقرار دبیرخانه

1

آقای مهدی راسخ

عضو و جانشین رئیس

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

56916/1

20/8/93

 

 

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

آقای مهندس علی رستمی

عضو و دبیر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

56939/1

20/8/93

3

آقای مرتضی براری

عضو

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس

58930/1

20/8/93

4

آقای محمدرضا فرنقی زاد

عضو

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

5

آقای کشاورز

عضو

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

6

آقای باقری اصل

عضو

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران

7

آقای نصیری

عضو

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیرعامل شرکت پست ج.ا.ا

8

آقای رادکانی

عضو

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت



9

آقای حسین زاده

عضو

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی



ترکیب اعضاء کمیته سرمایه انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت درکمیته

مسئولیت در سازمان مربوطه

شماره احکام و تاریخ ابلاغ

ملاحظات

محل استقرار دبیرخانه

1

آقای مهدی راسخ

رئیس

 معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

3794/1

25/1/94

به استناد بخشنامه

 

 

 

 

مرکز نوسازی و تحول اداری

2

آقای حمیدرضا عطائی

عضو و دبیر

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

3785/1

25/1/94

مدیر یا مسئول واحد توسعه منابع انسانی یا عناوین مشابه (به استناد بخشنامه)

3

خانم فاطمه آقاسی

عضو

رئیس گروه آموزش وزارتخانه

3914/1

25/1/94

مدیر یا مسئول واحد آموزش(به استناد بخشنامه)

4

آقای رضا نیکخواه دهنوی

عضو

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها

7156/1

5/2/94

یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

5

آقای داوود سبوحی

عضو

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

3793/1

25/1/94

حداقل یک صاحبنظر به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

6

آقای تقی محمدی

عضو

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

18533/1

11/3/94

به استناد بخشنامه

7

معاونین یا مدیران تخصصی

( مدیران منابع انسانی دستگاه های تابعه حسب مورد)

مدعو

حسب مورد

-

به استناد بخشنامه

ترکیب اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

طبق جزء (4) بند الف بخشنامه مذکور،این کمیته با ترکیب و وظایف ذکر شده در مصوبه شماره 192087/ت50328 هـ مورخ28/12/1392 تشکیل می شود که قبلا تحت عنوان کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل گردیده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در کمیته

مسئولیت در سازمان مربوطه

شماره احکام و تاریخ ابلاغ

محل استقرار دبیرخانه

1

آقای داود سبوحی

رئیس

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

43266/1

18/8/92

 

 

 

 

مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

2

آقای علیرضا رحمتیان

عضو ودبیر

رئیس گروه بازرسی و پیگیری ویزه

41094

7/8/92

3

آقای سید تحسین عادلی

عضو

مدیرکل دفتر وزارتی

43291/1

18/8/92

4

آقای رضا فاضل

عضو

مدیرکل دفتر حقوقی

13275/1

3/3/93

5

آقای صادق بیک پور

عضو

رئیس مرکز حراست

43270/1

18/8/92

6

آقای مراد عبداللهیان

عضو

نماینده وزیر و مسئول هماهنگی    هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

13275/1

3/3/93

7

آقای علیرضا واحدپور فرد

عضو

ذیحساب و مدیرکل امورمالی

13275/1

3/3/93

8

آقای مهندس علی رستمی

عضو

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

13275/1

3/3/93

ترکیب اعضاء کمیته مدیریت عملکرد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت درکمیته

مسئولیت در سازمان مربوطه

شماره احکام و تاریخ ابلاغ

ملاحظات

محل استقرار دبیرخانه

1

آقای مهدی راسخ

رئیس

 معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی

3925/1

25/1/94

به استناد بخشنامه

 

 

مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

2

آقای داوود سبوحی

عضو و دبیر

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

3807/1

25/1/94

مدیر واحد مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه(به استناد بخشنامه)

3

آقای شهریار بهنیا

عضو

مدیرکل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

3944/1

25/1/94

یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

4

آقای مهندس علی رستمی

عضو

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

3947/1

25/1/94

حداقل یک صاحبنظر به انتخاب وزیر(به استناد بخشنامه)

5

آقای بهمن طهماسبی

عضو

مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه ها و امور مجامع

3787/1

25/1/94

به استناد جزء (3) بند ب بخشنامه

6

معاونین و مدیران تخصصی

مدعو

حسب مورد

-

به استناد بخشنامه

-جزء (3) بند ب بخشنامه فوق الاشاره : شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه در صورتی که ضرورت بداند می تواند مدیر تخصصی ذیربط را با حق رای یا بدون حق رای به عضویت کمیته مربوط انتخاب نمایند.

تصویب نامه شماره 1126198 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری

تصویب نامه شماره 1126198 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری،موضوع اصلاحیه تصویب نامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت

متن تصویب نامه 

بخشنامه شماره 946198 مورخ 95/10/18 سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه شماره 946198 مورخ 95/10/18 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانها.

بخشنامه