سایت اختصاصی " سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی"

 

 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی   

 

شماره :   231339/ت 38680هـ

مورخ:   21/11/88

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 
هیئت وزیران در جلسات مورخ 26/3/1387 و 22/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 28822/1 مورخ 21/8/1359 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود: 
 

 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 
ماده 1- به منظور اجرای مصوبات کمیسوین تنظیم مقررات و ارتباطات که در این اساسنامه به اختصار
'' کمیسیون '' نامیده می شود و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این اساسنامه سازمان نامیده می شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشکیل می شود.
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 3- اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می شود.
ماده 4- مرکز اصلی سازمان تهران است و سازمان می تواند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید
ماده 5- تشکیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و اجرا می شود.
ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان به شرح ذیل می باشد:
1- صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارایه هر گونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون.
2- تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط و اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارایه خدمات توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور.
3- تدوین و ارایه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیتها و بهره برداری غیر مجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.
4- تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جداولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.
5- وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حسابهای خزانه.
6- نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پوانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری.
7- تدوین و پیشنهاد دستور العملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمینی اتصالات و تعرفه های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها. 
8- تنظیم ، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جداول ملی فرکانس در چهار چوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط.
9- تدوین و پیشنهاد دستور العملها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد ذیل:
الف- چارچوب توافق برنامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ب- نامگذاری دامنه ها (Domain names)، تعیین شماره هاو کدها در شبکه های پستی، مخابرات و فناوری اطلاعات.
پ- حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
ت- پیشنهاد اصلاح و تجدید ساختار بخش به کمیسیون.
ج- حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه فعالیتهای پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
چ- پیشنهاد اصلاح قوانین پستی و مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذیصلاح قانونی.
10- انجام وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از
بی سیمهای اختصاصی و غیر حرفه ای- مصوب 1345- و اصلاحات بعدی آن و تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران براساس قانون ملزم به رعایت آنها می باشد.
11- انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزشهای تخصصی مرتبط و اطلاع رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندیهای بخشهای دولتی و غیر دولتی.
12- تهیه و انتشار گزارشات دوره ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه جهان.
13- حمایت از صاحبان صنایع، انجمنها و اتحادیه های ارایه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبردی آن.
14- ارجاع امور مرتبط که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می گردد.
15- نمایندگی، عضویت و حضور درمجامع اتحادیه های منطقه ای و بین المللی ذیربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16- در اجرای بند (10) ماده (68) قانون خدمات کشوری و به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، سازمان می تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فوق العاده لازم را پس از تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید.
ماده 7- رئیس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون می باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.
ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح ذیل می باشد:.
1- انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.
2- انجام اموراداری، استخدامی، مالی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقرارت مربوط.
3- تدوین و پیشنهاد مقررات و آئین نامه ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.
4- برنامه ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بوجه برای پیشنهاد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اجرای آن.
5- نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
6- صدور احکام استخدامی کارکنان و ابلاغهای مربوط.
7- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8- انجام اموری که برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
9- پیشنهاد آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب در مراجع ذیصلاح قانونی. 
تبصره- رئیس سازمان می تواند بخشی از مسئولیتهای خود را به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 9- امکانات موجود در اداره کل ارتباطات رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جزء اموال سازمان محسوب می شود.
ماده 10- این اساسنامه جایگزین تصویب نامه شماره 36986/ت31594هـ مورخ 30/9/1384 شده و آئین نامه ها و دستور العمل های مغایر قبلی لغو می شود.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 28385/30/87 مورخ 3/6/1387 و شماره 36922/30/88 مورخ 8/10/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور 
 

1