سایت اختصاصی "سازمان فناوری اطلاعات ایران"

 

 

سازمان فناوری اطلاعات 

 

شماره : 121684/47833هـ
مورخ: 19/6/91

 

بسمه تعالی

تصویب نامه هیئت وزیران
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/4/1391 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377 تصویب نمود:
اساسنامه شرکت فناوری ا طلاعات ایران، موضوع تصویب نامه شماره 230246/ت40675هـ مورخ 10/12/1387 به شرح زیراصلاح می شود:

1- در عنوان و مواد اساسنامه حسب مورد، واژه "شرکت" به "سازمان" اصلاح می شود.
2- ماده (6) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6- سرمایه سازمان مبلغ چهارصد و یازده میلیارد و پانصد و نود هشت میلیون و دویست و شصت هزار و ششصد و سی و نه (639/260/598/411) ریال می باشد که به چهارمیلیون و یکصد و پانزده هزار و نهصد وهشتاد و دو (982/115/4) سهم یکصد هزار (000/100( ریالی و شصت هزار و ششصد وسی و نه (639/60) ریال پاره سهم با نام تقسیم می گردد و صد درصد سهام متعلق به دولت است.
تبصره- پس از ابلاغ این اساسنامه مراجع قانونی ذیربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاکی را که به نامه شرکت فناوری اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح می نمایند.
3- متون زیر به عنوان بندهای (21) تا (33) به ماده (7) اضافه می شود.
21- اجراء توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات کشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب و کار و ارایه خدمات به مردم.
22- اداره و راهبری ظرفیتهای کشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی مورد نیاز توسعه فناوری اطلاعات کشور
23- تأمین ظرفیت و ساز و کارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری ها، فرآیندها وتجهیزات فناوری اطلاعات شامل سخت افزار، نرم افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذیربط.
24- بکارگیری ساز و کارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی سازی فناوریها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات
25- حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و خدمات عمومی الکترونیکی نظیر پایگاه اطلاعات هویتی و زیرساخت ملی داده های مکانی 
26- صدور پروانه فعالیت و بهره برداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای ارایه هر گونه خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر وب نظیر موتور جستجو رایانامه، کارت هوشمند، خدمات الکترونیکی دولت، رایانش ابری، مدیریت امنیت اطلاعات، نرم افزارهای متن باز و نرم افزارهای دارای کاربری ملی و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
27- نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه های بهره برداری در حوزه فناوری اطلاعات برابر شرایط مذکور در پروانه های صادره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
28- تدوین استانداردها و ضوابط و نظام های کنترل کیفی و ارائه آن به مراجع ذیربط و تائید نمونه تجهیزات مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات در کشور
29- راه اندازی ساختار مدیریتی امنیت و پدافند غیر عامل به منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری حوزه فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای ابلاغی
30- حمایت از طرحها و ظرفیتهای پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور
31- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوریهای بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات
32- ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری ندارد.
33- اجرای فعالیتهای مربوط به کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
4- در بند (2) ماده (8) و سایر موارد مربوط حسب مورد عبارت "هیئت مدیره و مدیر عامل" به عبارت "هیئت عامل و رئیس سازمان" اصلاح می شود.
5- ماده (9) به شرح اصلاح می شود:
ماده 9- مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می شود:
1- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)
2- وزیر اطلاعات
3- وزیر کشور
4- وزیر صنعت، معدن و تجارت
5- وزیر آموزش و پرورش
6- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
7- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
6- تبصره های (1) و (2) ماده (15) به شرح زیر اصلاح می شود.
تبصره 1- رئیس سازمان ک رئیس هیئت عامل می باشد بالاترین مقام اجرایی سازمان است که از بین ا عضای هیئت عامل و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب و معاون وزیر محسوب می گردد.
تبصره 2- اعضای هیئت عامل باید به طور تمام وقت به خدمت در سازمان اشتغال داشته باشند. هر یک از اعضای هیئت عامل به ترتیبی که هیئت عامل مشخص می کند، راهبری حوزه ای از فعالیت های سازمان را عهده دار خواهند بود.
7- بند (12) ماده (20) حذف و شماره بندهلای بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.
8- ماده (22) و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 47707/30/91 مورخ19/15/91 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور