سایت اختصاصی "شرکت پست بانک ایران"

 

شرکت پست بانک ایران 

 

 
هیئت وزیران در جلسات مورخ 13/11/1381 و 5/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 5848/100 مورخ 22/21/1381 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک- مصوب 1374- اساسنامه شرکت دولتی پست بانک، موضوع تصویب نامه شماره 3362/ت15990 هـ به شرح زیر اصلاح نمود:

 اساسنامه اصلاحی پست بانک ایران

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت دولتی پست بانک که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود. شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و به مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوق و استقلال مالی و اداری می باشد و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرره در ماده واحد قانون تأسیس، این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و عملیات بانکی پست بانک تابع قسمت سوم (ماده 30 به بعد) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- و براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) – مصوب 1362- و مقررات اتحادیه جهانی پست (U.P.U) اداره می شود.
ماده 3- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می تواند در هر نقطه از کشور (مناطق شهری، روستایی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در قالب قراردادهای منعقده با رعایت قانون و مقررات مندرج در ماده (2) این اساسنامه و ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی شعب یا نمایندگیهایی تأسیس یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند.
ماده 4- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به ده هزار یکصد هزار ریالی تقسیم می شود و از طریق شرکتهای پست و مخابرات پرداخت شده است.
ماده 5- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد و از طریق شرکتهای پست و مخابرات پرداخت شده است.
ماده 6- از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه تأسیسات، تجهیزات، امور منقول و غیر منقول متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که مورد استفاده پست مالی می باشد با تصویب مجامع عمومی مربوط به شرکت منتقل می شود که اموال منقول با رعایت ماده (110) قانون محاسبات عمومی کشور واگذار خواهد شد. 
تبصره 1- در مورد اراضی و املاکی که به موجب این اساسنامه از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود، در صورتی که سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح کنند. اراضی و املاک مزبور با رعایت ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور جرو سرمایه شرکت منظور خواهد شد.
تبصره 2- شرکت مکلف است ظرف (6) ماه کلیه امول غیر منقول و تأسیسات مربوط را که به موجب این ماده به شرکت منتقل می شود با رعایت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور کند.
تبصره 3- وظایف و کارکنان پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود.
ماده 7- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است :
الف- انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی.
تبصره- جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است.
ب- افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی.
ج- افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی های مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه، به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور).
د- توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا.
هـ- پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار و یا سکونت آنان.
و- انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست.
ز- انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح- انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاهها ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذیربط و خدمات مانند آن.
ط- انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی.

فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتند از :
الف- مجمع عمومی.
ب- هیأت مدیره و مدیرعامل.
ج- بازرس قانونی (حسابرس).
قسمت اول – مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)
ماده 9- مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحب سهم مرکب خواهند بود از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- وزیر بازرگانی.
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.
- مدیر عامل شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
ماده 10- مجمع عمومی شرکت به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شرکت به طور عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل یا برای بررسی بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.
تبصره - مجمع عمومی عادی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر اموال و مسائل مربوط به شرکت (به جرء مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) در هر زمان بنا به دعوت رئیس مجم تشکیل می شود. 
ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت تغییر یا اصلاح مواد ساسنامه یا الحاق موادی، به برای پیشنهد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و سایر مضوعاتی که بنابر قوانین مربوط، رسیدگی به آنها بر عهده مجمع فوق العاده است، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.
تبصره – هرگونه تغییر در این اساسنامه که با قانون پولی و بانکی و همچنین عملیات بانکی مرتبط باشد موکول با کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
ماده 13- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتب خواهد بود.
تبصره – تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی بعمل می آید دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 14- اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف- اتخاذ تصمیم در مورد سیاستهای کلی، برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب- اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
ج- اتخاذ تصمیم در مورد نمودار تشکیلاتی شرکت و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها.
د- بررسی آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد به هیأت دولت برای تصویب.
هـ- اتخاذ تصمیم در مورد سیاست ها و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ها و جداول حقوق و نرخها خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره راجع به مطالبات لاوصول با ارجاع دعاوی به داوری، همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز- تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت.
تبصره 1- به منظور تسریع و تسهیل انجام امور شرکت مجمع عمومی می تواند، اختیارات مندرج در بندهای «ج» و «ز» ماده فوق را به رئیس مجمع تفویض نماید، تصمیمات رئیس مجمع در محدوده اختیارت تفویض شده، بعنوان مصوبه مجمع عمومی تلقی شده، قابل اجرا است.
تبصره 2- یک نسخه از تصمیمات رئیس مجمع عمومی برای هر یک از اعضای مجمع عمومی فرستاده می شود. 
قسمت دوم – هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده 15- هیأت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی تشکیل می شود.
تبصره- حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره باید صلاحیت تخصصی در امر بانکداری را به تشخیص بانک مرکزی داشته باشند.
ماده 16- اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی) بای مدت (3) سال انتخاب و منصوب می شوند و تا زمانی که اعضاء و رئیس هیأت مدیره جدید آنان نیز بلامانع خواهد بود.
ماده 17- جلسات هیأت مدیره حداقل هر 15 روز یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا به تقاضای دو عضو هیأت مدیره تشکیل و با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد.
تبصره 1- دستور جلسات توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 2- اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق شامل رأی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل معتبر قابل اجراست.
ماده 18- تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع عمومی و نسخه ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود.
تبصره- تصمیمات هیأت مدیره با ذکر نظر اقلیت بطور منظم در دفتر مخصوصی که به همین منظور در شرکت نگهداری می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسات می رسد.
الف – وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده 19- هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تأیید و ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصمیم گیری و تصویب سایر آئین نامه ها و دستور العملهای داخلی شرکت و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب. 
ج- تهیه و تنظیم صوت های مال از قبیل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی.
د- تنظیم و تعیین جدول تعرفه و نرخهای خدمات و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات مربوط بای پیشنهاد به مجمع عمومی.
هـ- بررسی و پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت و عندالاقتضاء انحلال آنها با کسب موافقت رئیس مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
و- تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
ز- تصویب تشکیلات تفضیلی شرکت در چارچوب نمودار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده یا می رسد.
ح- اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آئین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
ط- بررسی و ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری، همچنین صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی- تصویب دستور العمل های اجرایی در زمینه سرمایه گذار ها و جداول حقوق و نرخ های خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب سیاستها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.
ب – وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده 20- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، برکلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد
تبصره 1- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره، دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانونی و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و بودجه مصوب می باشد.
تبصره 2- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل غیر خواهد داشت.
تبصره 3- رئیس هیأت مدیره و مدیره عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا رؤسا و مدیران و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند. 
تبصره 4- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تأیید هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره 5- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل می تواند برای خود قائم مقام منصوب کند.
ماده 21- اهم وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت به شرح زیر می باشد:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه اموراداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوط.
ب- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل، اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بوجه شرکت.
ج- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه اموراداری، آموشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.
د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ماده 22- کلیه قراردادها، اسناد و اوراق مالی تعهد آور استفاده از حسابهای بانکی شرکت باید به امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا قائم مقام وی یکی از اعضای هیأت مدیره برسد، صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه با تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره – استفاده از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات یاد شده فوق و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی ممکن خواهد بود.
قسمت سوم – بازرس قانونی (حسابرس)
ماده 23- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهند.
تبصره – بازرس قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت ولی حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را نداشته، اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی شرکت شود. 
ماده 23- هیأت مدیره مکلف اس پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس قانونی (حسابرس) تسلیم کند. بازرس قانونی (حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط کداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم کند.
ماده 25- هرگاه بازس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی ترتیبی مشاهده کند باید مورد را برای مورد را برای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، همچنین به مجمع عمومی نیز گزارش نماید.

فصل سوم – سایر مقررات
ماده 26- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم الاجراشدن اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده 27- نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری و همچنین میزان و نحوه ایجاد اندوخته ها و ذخیره های قانونی و تقسیم سود شرکت و طرز استفاده از آن در مورد عملیات بانکی پست بانک طبق ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور و آئین نامه مربوط به آن که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است تعیین خواهد شد.
این اصلاحیه به موجب نامه های شماره 2771/30/82 مورخ 24/1/1382 و شماره 4504/30/82 مورخ 23/7/1382 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.