سایت اختصاصی "شرکت پست جمهوری اسلامی ایران"

 

 

شرکت پست 

 

قانون (اساسنامه) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- کلیات
ماده 1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن مصوب 3/8/1366 مجلس شورای اسلامی به مدت نامحدود تأسیس گردید و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود. شرکت سهامی است که دارای استقلال مالی یوده و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجب این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره خواهد شد.
ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیهائی تأسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.
ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عرضه خدمات و عملیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و انجام کلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشکیل شرکت می باشد.

فصل دوم- ارکان شرکت
ماده 5- ارکان شرکت عبارتند از:
1- مجمع عمومی.
2- هیأت مدیره و مدیرعامل.
3- بازرسان.
قسمت اول- مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)
ماده 6- مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان سهام دولت که عبارتند از :
1- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی.
3- وزیر برنامه و بودجه.
تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در قبال وظایف و عملکرد شرکت مسئول و پاسخگو خواهد بود.
ماده 7- مجمع عمومی شرکت دو نوع است.
الف – مجمع عمومی عادی.
ب‌- مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیر ماه، برای یررسی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذر ماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.
تبصره- مجمع عمومی عادی، ممکن است بطور فوق العاده، برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شرکت (به جر آنچه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) در هر موقع بنا به دعوت رئیس مجمع و یا رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان با ذکر علت و موافقت رئیس مجمع تشکیل گردد.
ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح موارد اساسنامه یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات آن با اکثریت آراء که شاکل رئیس مجمع باشد معتبر خواد بود.
تبصره 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیأ مدیره و بازسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رأی حضور یابند.
تبصره 2- تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوت کتبی بعمل می آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکل جلسه، به ضمیمه مدارک و اسناد مربوط و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گرد.
ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:
الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها هیئت مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی، برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان شزکت به توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
ج- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.
د- بررسی و پیشنهاد آئین نامه های اداری جهت تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور، بر اساس مقررات استخدامی شرکت دولتی مصوب 5/2/1352.
ه- بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی.
ز- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی وطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح- تصویب آئین نامه های مالی و معالاتی شرکت.
ط- انتخاب بازرسان نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره راجع به مطالبات لاوصئل و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با راعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و همچنین حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شرکت.
ک- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نشده ولی طبق قوانین دیگر، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
قسمت دوم- هیأت مدیره
ماده 12- هیأت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و چهر عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شود.
ماده 13- اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومی) برای مدت دو سال انتخاب و منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیأت مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود
تبصره – تغییر و برکناری هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 14- در صورت وفات یا حجر یا استعفاء یا برکناری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضاء هیأت مدیره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن برای بقیه مدت معین خواهد شد.
ماده 15- اعضای هیات مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که تقوی و تعهد اسلامی داشته، دارای تحصیلات عالی و حداکثر 5 سال تجربه عملی در امور مدیریت و یا کارشناسی خدمات پستی یا اموراداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتصاد باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت شرکتهای دولتی داشته باشند انتخاب خواهند شد.
تبصره – حداقل سه نفر از اعضاء علی البدل هیأت مدیره باید منحصراً از میان کارمندان عالیرتبه شرکت که واجد تجربه کافی در امور فوق باشند، انتخاب می شود.
ماده 16- اعضای هیأت مدیره بطور موظف و تمام وقت بخدمت در شرکت اشتغال داشته، قبول هر نوع شغل موظف با غیر موظف در خارج از شرکت برای آنان ممنوع است.
ماده 17- جلسات هیأت مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یکبار به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا
به تقاضای سه نفر از اعضاء اصلی، تشکیل و با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متخذه با اکثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجراء بوده اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل خواهد بود.
تبصره – در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی، یکی از اعضاء علی البدل به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در جلسات با حق رأی شرکت خواهد کرد.
ماده 18- دستور هیأت مدیره از طرف رئیس هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 19- تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضاء اعضای حاضر در جلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرسان شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص در شرکت نگهداری گردد.
تبصره – هیأت مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد.
وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده 20- هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد.
ماده 21- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آئین نامه های داخلی شرکت و در صورت لزوم تجدید در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تأیید مراجع ذیربط.
ج- تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امور پست و بودجه عمرانی، در چهار چوب برنامه ریزی و سیاست عمومی دولت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
د- بررسی و تأیید تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی.
ه- تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
و- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت در سطح کشور و عندالاقنضاء انحلال آنها.
ز- بررسی و تأیید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه بایستی جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم گردد.
ح- اظهار نظر و ارزیابی گزارشهای مربوط به عملیات شرکت.
ط- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آئین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد. 
ی- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جانبی شرکت توسط هواپیمائید و راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل دیگر، که در بهبود و توسعه امور پست موثر و با صرفه تشخیص داده می شوند.
ک- بررسی و تهیه مشکلات شرکت و اظهار نظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنهاد به سازمان اموراداری و استخدامی کشور جهت تصویب.
ل- بررسی و تأیید ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
م- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت (اموال غیر منقول) که صرفاً و صلاح شرکت ایجاب نماید.
ن- بررسی و تنظیم سیاست ارتباط یا مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنی و اجرایی در امور پستی بین المللی و مشارکت در تدوین دستور العملها و توصیه های مربوطه و پیشنهاد کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.
س- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و کارشناسان داخلی و عندالاقضاء کارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت مقررات مربوطه.
ع- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور در موارد ضروری.
ف- اظهار نظر در امور مربوط به شرکت که از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا یکی از اعضاء مطرح شود.
ص- بررسی و تأیید ضرورت تشکیل شرکتهای فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده 22- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل، بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجراء مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام، در حدود مقررات این اساسنامه و آئین نامه های شرکت و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یا حقوق، با حق توکل غیر خواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند. 
تبصره – رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل می تواند، در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تأیید هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقرارت مربوط است.
ماده 23- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق قانون تشکیل و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوطه.
ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقرارت و بودجه شرکت.
ج- رسیدگی به اخذ تصمیم در باره کلیه اموراداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ه- بررسی و تأیید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنی و اجرایی در امور پستی بین المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شرکت در مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست بعنوان نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از موافقت و تصویب وزیر مذکور .
و- اقدام به تمرکز وجوه و درآمد شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیاتی اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بودجه های تفضیلی مصوب.
ماده 24- کلیه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یا قائم مقام و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه، به تصویب هیأت مدیره تعیین خواهند شد.
ماده 25- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سودوزیان و صورت دارائی شرکت را حداقل بیست روز قبل از طرح در هیأت مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار بازرسان ارسال دارد.
قسمت سوم- بازرسان
ماده 26- شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 27- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری هر یک از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.
ماده 28- وظایف بازرسان به شرح ذیر است:
الف- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب.
ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و تصدیق مطالبقت آن با اوراق و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امورمالی سالیانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج- رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوقها و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبارهای شرکت.
د- پیشنهاد نظریات مفید هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه- حضور در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم.
و- انجام وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرسان (حسابرسان) شرکت گذاشته شده است.
تبصره – گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شرکت باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده، جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هیأت مدیره فرستاده شود.
ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری، مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شرکت را دارندو در هر مورد می توانند به تحقیقات لازم مبادت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات شرکت گردد. رئیس هیأت مدیره و و مدیر عامل موظف است کلیه اسناد، مدارک، پرونده های و اطلاعات مورد نیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت، اشتباهات یا تخلفات و سایر
بی ترتیبی هائی را مشاهده نمایند باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی ترتیبی ها و رسیدگی و تعقیب متخلفین به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گزارش داده و مراتب را کتباً نیز به اطلاع رئیس مجمع برسانند.

فصل سوم- امور مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)
ماده 31- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده 32- کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه شرکت حداقل یکماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرسان گذارده شود.
ماده 33- تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی، بمنزله مفاصا حساب هیأت مدیره تلقی می شود.
ماده 34- آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری شرکت باید از طرف هیأت مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص آئین نامه های اداری به موقع اجراء گذاشته شود و تا موقعیکه آئین نامه های مذکور تنظیم و تصویب نشده، شرکت مجاز است موقتاً امورمالی و معاملاتی خود را طبق آئین نامه های مورد عمل شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ماده 35- شرکت موظف است از محل درآمد سالیانه خود به میزان ده در صد (10%) به حساب ذخیره احتیاطی شرکت منتقل نماید و پس از آنکه ذخیره احتیاطی به یک دهم (1%) سرمایه بالغ گردید، رعایت ذخیره منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
فصل چهارم- سایر مقررات
ماده 36- کارکنان شرکت همه اشخاصی که بنحوی از انحاء به همکاری با شرکت دعوت شده اند، در اجرای اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به حفظ، نگهداری و سلامت رسانی محملات پستی (مراسلات و امانات) و اجتناب از ارتکاب ممنوعات مندرج در قانون تشکیل شرکت می باشند و در صورد ارتکات ممنوعات یاد شده به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی تعزیرات محکوم خواهند شد.
ماده 37- شرکت از نظر امور مربوط به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت زیر پوشش و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و لوایح و تصویب نامه های مورد نیاز خود را بدواً به وزارت مذکور پیشنهاد نماید تا پس از بررسی و تنفیح آن به دولت ارسال گردد.
قانون (اساسنامه) فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اکبر هاشمی
رئیس مجلس شورای اسلامی