سایت اختصاصی "موسسه فرهنگی،ورزشی،رفاهی پیام"

 

بسمه تعالی 
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
اساسنامه باشگاه ( موسسه فرهنگی – ورزشی ، رفاهی پیام )

 
فصل اول : کلیات
به منظور تربیت و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و شکوفایی قابلیت های فرهنگی ورزشی کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و شرکتهای وابسته و خانواده آنها و تقویت بنیه جسمانی و سلامت روحی آنان جهت ارتقاء سطح فرهنگی و تقابل با تهاجم فرهنگی از طریق تامین خدمات فوق برنامه رفاهی و پر نمودن ساعات فراغت آنها بوسیله تنظیم و اجرای برنامه های فرهنگی ، ورزشی و تفریحات سالم و ارائه سرویس های رفاهی این موسسه (باشگاه ) غیر انتفاعی تشکیل میگردد.
ماده 1: نام موسسه
موسسه فرهنگی ورزشی ، رفاهی پیام که در این اساسنامه «موسسه پیام » نامیده میشود . موسسه ای است غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است .
ماده 2: مرکز اصلی موسسه پیام
مرکزاصلی موسسه پیام تهران است و طبق مقررات این اساسنامه میتواند برای اجرای اهداف خود شعب یا نمایندگیهایی در سایر نقاط کشور تاسیس نماید .
مرکزموسسه پیام درشرایط فعلی خیابان دکترعلی شریعتی،بالاترازوزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات میباشد.
ماده 3: مدت
مدت از تاریخ تاسیس نامحدود میباشد .
ماده 4 : تابعیت موسسه پیام
موسسه پیام تابع دولت جمهوری اسلامی ایران است . 
 
فصل دوم : موضوع واهداف موسسه پیــام
ماده 5 :
انجام مطالعه و بررسی و تحقیق جهت ایجاد شرایط و امکانات مقتضی بمنظور توسعه وتعمیم امور فرهنگی ، ورزشی و تفریحات سالم و ارائه سرویس های رفاهی در کشور جهت کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کلیه شرکتهای وابسته وخانواده آنان .
فصل ســوم : ارکان موسسه پیام
ماده 6 : ارکان موسسه پیام
عبارتنداز الف ) مجمع عمومی
ب ) هیئت مدیره
ج ) مدیر عامل
د ) بازرس
ماده 7 : مجمع عمومی
1/7- اعضاء مجمع عمومی عبارتند از1- وزیر ارتباطات وفن‌آوری اطلاعات 2- رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 3- رئیس هیئت مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران4-رئیس هیئت مدیره پست بانک.
2/7 - جلسات مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار( چهارماهه اول سال برای تصویب صورت های مالی و چهار ماهه آخر سال برای تصویب بودجه سال آتی ) بنابه درخواست رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل ومجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری با تشخیص رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل خواهد شد و بین دعوت تا تاریخ تشکیل جلسه حداقل ده روز خواهد بود .
3/7 - دستور جلسه تاریخ ، ساعت و محل تشکیل جلسه مجمع باید در دعوت نامه قید گردد.
4/7- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضارسمیت مییابد و تصمیماتی که با اکثریت آراء اتخاذ شده باشد قابل اجراست .
- 5/7 رئیس مجمع وزیر ارتباطات وفن آوری اطلاعات میباشد .
6/7- رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل موسسه پیام دبیری جلسات مجمع را بعهده خواهد داشت .
ماده 8 : وظایف و اختیارات مجمع عمومی
- 1/8 بررسی وتصویب خط مشی وبرنامه عملیاتی و بودجه سالیانه .
2/8-اتخاد تصمیم نسبت به صورتهالی مالی ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی .
-3/8 تصویب آئین نامه های اداری ، مالی واستخدامی .
-4/8 انتخاب و یا عزل اعضاء هیئت مدیره ، تعیین حقوق و مزایا و حق الزحمه آنان .
-5/8 انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل .
-6/8 سیاستگذاری امور موسسه پیام از طریق تصویب برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره .
7/8 -هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه .
8/8-اتخاذ تصمیم در هر موضوعی که دستور جلسه باشد .
مـــاده 9 : هیئت مدیره
1/9 -هیئت مدیره مرکّب از 3 نفر عضو اصلی و یک نفرعلی البدل میباشد که از بین کارکنان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و شرکتهای وابسته و یا از خارج انتخاب میشوند و نایب رئیس هیئت مدیره از بین دو نفر اعضاء با تصویب هیئت مدیره انتخاب می شود و درغیاب رئیس هیئت مدیره اداره جلسات را به عهده خواهد داشت و عضو علی البدل نیز با تصویب هیئت مدیره انتخاب و در غیاب هر یک از دو نفر اعضاء در جلسه شرکت خواهد کرد.
تبصره – هر یک از دو نفر اعضاءهیئت مدیره در صورت نیاز می توانند به صورت موظف قبول مسئولیت اجرائی موسسه پیام را داشته باشند.
2/9-مدت عضویت هیئت مدیره سه سال خواهد بود و مادام که انتخاب جدید به عمل نیامده کماکان در مقام خود باقی خواهند ماند .
3/9-تجدید انتخاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره بلا مانع خواهد بود .
-4/9 از کلیه مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای با قید تاریخ تنظیم وبه امضای مدیران حاضر در جلسه برسد و نسخه ای از آن در دفتر هیئت مدیره نگهداری شود .
5/9-هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که متن تمامی صورتجلسات به ترتیب تاریخ در آن ثبت و به امضای رئیس و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید .
6/9 -آئین نامه داخلی هیئت مدیره در اولین جلسه به تصویب خواهد رسید .
7/9 -جلسات هیئت مدیره حداقل 15 روز یک بار تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا میکند.
ماده 10: اختیارات هیئت مدیره
اختیارات عمده هیئت مدیره بشرح زیر میباشد :
1/10 -بررسی و تائید بودجه وبرنامه سالانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب .
2/10 -بررسی و تائید صورتهای مالی و ارائه آن به بازرس باتوجه به ماده 2-16 بمنظور بررسی و ارائه گزارش به مجمع عمومی .
-3/10 بررسی و تائید آئین نامه های مالی ، استخدامی ، وارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
-4/10 تصویب آئین نامه های داخلی و تشکیلات پیام به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل . اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و یا تعطیل نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران راساً یا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل .
-5/10 بررسی و تصویب ضرورتها و اولویتها در راه اندازی رشته های ورزشی و برنامه های فرهنگی و تفریحات سالم راساً یا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل .
-6/10 بررسی تصویب نظام و روش وصول در آمد ها و انجام هزینه ها و کوشش در جهت جلب کمکهای مالی و امکانات مردمی و دولتی و غیر دولتی در چهارچوب آئین نامه های مصوب مجمع عمومی .
7/10 -تصویب هرگونه علائم تجاری مربوط به موسسه پیام از هر قبیل .
-8/10 تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب مجمع عمومی .
9/10 -هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
مــــاده 11 :
امضای اسناد اوراق تعهد آور موسسه پیام نظیر قرارداد ها ، چکها وسایر اوراق مالی توسط اشخاصی که حق امضاء اسناد و اوراق مزبور را دارند بوسیله هیئت مدیره تعیین می شود.
ماده 12 : رئیس هیئت مدیره ومــدیر عامل
1/12 - رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل موسسه پیام براساس ماده 5-8 انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میگردد.
2/12- رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل موسسه پیام در حدود اختیاراتی که در این اساسنامه برای وی تعیین شده ویا توسط هیئت مدیره به او تفویض میشود نماینده موسسه پیام محسوب و یا رعایت مفاداین اساسنامه از طرف موسسه پیام حق امضادارد.
- 3/12 رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل موسسه پیام بالاترین مرجع اداری و اجرائی و مسئول حسن اداره کلیه امور و مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره میباشد .
- 4/12 رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خودرا با مسئولیت خود به یکی از معاونبن موسسه پیام تفویض نماید.
5/13 - در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نائب رئیس هیئت مدیره به جای او عمل و اختیارات و مسئولیتهای وی را تقبل می نماید.
مـــاده 13 :
رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل به منظور اداره موسسه پیام دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
1/13-نماینده موسسه پیام در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و نهادها .
-2/13 تهیه آئین نامه های مالی ، اداری ، استخدامی و داخلی و نیز تشکیلات موسسه پیام و ارائه آن به هیئت مدیره .
3/13 -پیشنهاد تاسیس و یا تعطیل نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران به هیئت مدیره .
-4/13استخدام ، نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش وسایر اقدامات پرسنلی برطبق مفاد این اساسنامه وآئین نامه های مصوب موسسه پیام وقوانین و مقررات مربوطه .
5/13- تهیه و تنظیم برنامه کار و بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره .
-6/13تهیه صورتهای مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره ظرف3 ماه از تاریخ پایان سال مالی .
7/13 - افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها با رعایت ماده 11 این اساسنامه .
8/13-تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علایم تجاری از هر قبیل که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد .
9/13-اقامه هر گونه دعوی ودفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل بدون داشتن حق سازش . ارجاع دعاوی به داوری وسازش موکول به تصویب هیئت مدیره است .
10/13-اتخاذ تداببر لازم در بهره گیری و استفاده مطلوب از امکانات و تسهیلات موسسه پیام برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه .
-11/13 تعیین خط مشی اجرایی موسسه پیام متناسب و منطبق با سیاستهای متخذه توسط مجمع عمومی و هیئت مدیره و نظارت بر اجرای آنها .
12/13-توجیه و هدایت کارکنان موسسه پیام و سرپرستان و مربیان تیمهای ورزشی ومسئولین فعالیتهای ، خدماتی فرهنگی و تفریحی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیتهای آنها .
-13/13 جذب و بکارگیری نیروی انسانی ماهر مورد نیاز و پیش بینی و تهیه وتسهیلات ، امکانات و وسایل لازم در چهارچوب بودجه مصوب .
-14/13 نظارت بر وصول در آمدها وپرداخت هزینه ها و نگهداری حساب آنها برابر اصول و ضوابط قابل قبول حسابداری .
-15/13 انعقاد قرارداد خرید خدمات اعم از کارکنان ، ازیکنان ، مربیان ، سرپرستان وسایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی و نیز امضای چک وسایر اسناد مالی وحسابداری در چهارچوب ماده 11 این اساسنامه .
-16/13 انعقاد قرارداد ارائه خدمات فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکتهای وابسته وسایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی .
17/13 -صدور اجازه پرداخت هزینه های مختلف مانند حقوق و مزایای کارکنان ، حق بیمه ومالیات ، خرید لوازم و وسایل ، برگزاری مراسم و مسابقات وسایر هزینه ها در چهار چو ضوابط مصوب .
-18/13 اختیار صدور دستور تخفیف در تعرفه ها و حق عضویت تا حد معافیت با منظور داشتن صرفه و صلاح باشگاه
-19/13انجام کلیه مکاتبات مربوط به مسایل جاری موسسه پیام .
ماده 14 : بازرس قانونی
از طرف مجمع یک نفر بعنوان بازرس قانونی با تجربه حسابرسی برای مدت یکسال براساس مقررات جاری تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود .
ماده 15 : وظایف واختیارات بازرس
-1/15 رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز گزارش فعالیت ووضع عمومی موسسه پیام که بایستی حداقل یک ماه قبل ازتشکیل مجمع عمومی،توسط هیئت مدیره به بازرس مالی تسلیم گردد.
2/15 -بازرس مالی مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را به رئیس مجمع عمومی ارائه نماید.
-3/15 بازرس مالی حق مراجعه به کلیه دفاتر ، پرونده ها واسناد و قراردادهای موسسه پیام را با اطلاع رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل دارد مشروط به اینکه مانع کارهای جاری پیام نشود .
ماده 16: منابع مالـــی
منابع مالی واعتبارات موسسه پیام عبارتند از :
-1/16 دریافت حق عضویت از اعضاء
-2/16 دریافت شهریه از طریق آموزش رشته های ورزشی .
-3/16 در آمد حاصل از ارائه خدمات و فروش لوازم ورزشی و مواد غذایی متعارف در بوفه و رستوران موسسه پیام .
-4/16درآمدحاصل ازاجاره سالن دررستوران موسسه پیام جهت برگزاری میهمانیهاوسایرمراسم مختلف.
- 5/16دریافت سرانه ورزشی کارکنان از وزارت ارتباطات ، فناوری اطلاعات و شرکتهای وابسته در ازاء ارائه خدمات ورزشی و فرهنگی و رفاهی .
-6/16 در آمد حاصل از کمکهای افراد و سازمانهای دولتی و غیر دولتی .
-7/16 سایر در آمدهای حاصل از انجام فعالیتهای فرهنگی و ورزشی ،رفاهی و خدماتی.
-8/16 سایر کمکها چه دولتی و غیر دولتی .
ماده 17 :
سال مالی موسسه پیام ازاول فروردین ماه هرسال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد .
مـــاده 18 :
موسسه پیام قصد انتفاع و کسب سود ندارد ، ولی چنانچه در آمدهای پیام مانده ای نشان دهد پس از وضع هزینه ها و ذخایر ، بعنوان سود ویژه محسوب و با تصویب مجمع عمومی صرف توسعه امکانات و تسهیلات و سرمایه گذاری موسسه پیام میگردد.
مـــاده 19 :
دستور العمل های اداری ، مالی ، استخدامی موسسه پیام ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه پیام تهیه و به هیئت مدیره پیشنهاد میگردد و پس از تصویب مراجع ذیصلاح به موجب این اساسنامه قابل اجراء خواهد بود . 
مـــــاده 20 :
موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است حسب مورد مطابق قانون مصوب مربوطه عمل خواهد شد .
مــــاده 21 :
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 21 ماده و69بند در جلسه مورخ 12/10/84 هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی – رفاهی موسسه پیام مطرح و به تصویب رسید .

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی