نمودار سازمانی حوزه وزارت

 شرح وظایف حوزه وزارت

1-تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.
2-سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه های پستی, پست بانک و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات کشور .
3- سیاستگذاری برای فعالیت بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادربخش پست و مخابرات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران .
4- ایجاد, نگهداری, بهره برداری و توسعه شبکه های مادرپستی و مخابراتی کشور.
5-تنظیم , مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه ازفرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
6-صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7-طراحی و تدوین نظام ملی فنّاوری اطلاعات کشور.
8-توسعه و ترویج ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساختهای موردنیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط .
9-تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
10-عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المللی ارتباطی و فنّاوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی و دو جانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات.
11-تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط.
12-اعمال استانداردها, ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) درارائه خدمات وتوسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی, پستی و فنّاوری اطلاعات در کشور.
13-تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.
14-فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.
15-حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فنّاوری جدید در زمینه فنّاوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.
16-حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی ومبادلات شبکه اطلاع رسانی واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی طبق قانون.
17-نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات, پست, پست بانک, خدمات هوائی (پیام) و فنّاوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .