اداره کل پدافند غیر عامل


نمودار سازمانی پدافند غیرعامل
شرح وظایف اداره  کل پدافند غیر عامل
1- تهیه و تدوین برنامه های سالیانه و پنج ساله پدافند غیر عامل دستگاه ها.
2- آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در دستگاه در سطح مختلف (ستاد واحدهای استانی و شهرستانی).
3- شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت های دستگاه ها و به روز رسانی آنها با توجه به پویا بودن تهدیدات.
4- تهیه برآورد تهدیدات تخصصی دستگاه در حوزه های مختلف و به روز رسانی آنها.
5- تهیه و برآورد رزمایش های تخصصی دستگاه و پیگیری اجرای آن با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور.
6- تهیه آسیب پذیری حوزه های مختلف دستگاه و طراحی اقدامات پدافند غیر عامل برای کاهش آنها.
7- حفظ و مراقبت از اطلاعات و طراح های طبقه بندی پدافند غیر عامل در دستگاه.
8- نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل دستگاه.
9- پیگیری و دریافت گزارش های مرحله ای مشاورین طرح های پدافند غیر عامل دستگاه.
10- برقراری جلسات و ارائه گزارش پیشرفت پروژه های طراحی های پدافند غیر عامل و ارسال گزارش به سازمان پدافند غیر عامل.
11- برآورد اعتبارات مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل وارائه به مراجع ذیربط برای پیش بینی در بودجه سنواتی دستگاه.
12- بررسی مقدماتی طرح های پدافند غیر عامل دستگاه و ارائه به سازمان پدافند غیر عامل.
13- تهیه طرح جامع مدیریت پدافند غیر عامل دستگاه و سازماندهی نیروی انسانی دستگاه در این طرح با هماهنگی سازمان مدیریت بحران.
14- انجام رزمایش پدافند غیر عامل بر اساس برنامه های تصویب شده در سازمان پدافند غیر عامل یا هماهنگی سازمان مدیریت بحران.
15- پیگیری تصویب اعتبارات مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل و واگذاری آن از مراجع مربوطه (دستگاه اجرایی- سازمان پدافند غیر عامل).
16- استفاده از ظرفیت های بسیجیان متخصص دستگاه برای اقدامات پدافند غیر عامل در دستگاه ( مدیریت بحران- نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیر عامل).
17- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به سازمان پدافند غیر عامل.
18- عقد قرارداد ب مشاورین از طریق مجاری ذیربط در دستاه برای طرح های پدافند غیر عامل.
19- تشکیل جلسات کمیته پدافند غیر عامل در پیگیری مصوبات آن.
20-هماهنگی با استانداری ها برای اجرای طرح های پافند غیر عامل با طبقه بندی مهم در سطح کشور./