اداره کل فناوری و مدیریت پروژه ها


نمودار سازمانی مدیریت پروژه

 

   شرح وظایف اداره کل فناوری و مدیریت پروژه ها 

1- تهیه وتدوین سیاستهای راهبردی و اجرای طرحها و پروژه های ملی راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشترک بین حوزه وزارت، شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه و همچنین بین سایر دستگاههای اجرایی کشور.
2- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های حمایتی از بخش های اقتصادی واجتماعی دولتی و غیردولتی جهت ایجاد و نیل به ظرفیتی بومی و ملی برای دستیابی به فرآیند تصمیم گیری مستقل کشور در زمینه های توسعه فناوریهای نوین ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
3- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های جامع بمنظور شناسایی، هدایت و حمایت راهبردی ، سیاسی ومالی از بخشهای دولتی و غیردولتی اقتصادی و اجتماعی فعال در امر توسعه فناوری های نوین در زمینه های ارتباطات ، اطلاعات وامور فضایی در سطح کشور
4- بررسی و شناسایی تخصص های برتر و مزیت های نسبی متخصصان کشور در آن دسته از فناوری های مرتبط با ا طلاعات، ارتباطات و امور فضایی که می توانند در بازارهای بین المللی رقابت نمایند.
5- برنامه ریزی و ارائه ساز و کارهای صریح برای اثر بخش نمودن مدیریت نظام فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در جهت علائق، منافع و مقاصد بلند مدت کشور به مراجع ذیربط.
6- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های جامع جهت هدایت، تشویق، ایجاد، کسب، توسعه و انتشار فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در سطح کشور .
7- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه ها جهت شناسایی و حمایت از سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی در توسعه فناوری های نوین اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی کشور
8-  تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های هدایتی و حمایتی از بخش های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیردولتی برای کسب فناوری و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در زمینه های ارتباطات، تبادل اطلاعات و امور فضایی در کشور.