دفتر حقوقی

نمودار سازمانی دفتر حقوقی

 

 شرح وظایف دفتر حقوقی

دعاوی و امور قضایی:

دعاوی و امور قضایی:
1- رسیدگی به اختلافات بین مؤسسات و واحدهای تابعه از جهت تداخل وظایف قانونی و برداشت از قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها و همچنین رسیدگی به اختلافهای مالی و قراردادی و ارائه راه کارهای حقوقی مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابیر لازم دراین زمینه.
2- پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام واسناد لازم الاجراله و علیه دستگاه و پیگیری اجرای آراء رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرائی در دستگاه مربوطه.
3- دفاع از بخشنامه ها، دستورالعملها، نظام نامه ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه.
4-رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا معاونین وی.
5-اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه در محاکم عمومی و انقلاب دادگستری جمهوری
اسلامی ایران.
6-تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه در دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی.
7-معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاهها، کمیسیونها، مجامع، ستادها و هیأتها و اعلام نظر در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی.
8-ساماندهی دعاوی و داوریهای دستگاههای اجرائی و ارائه اطلاعات و گزارشهای مربوط.

قوانین، لوایح و استعلامات:
9-تهیه و تدوین مجموعة تنقیح شده از قوانین ومقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور.
10- جمع آوری و انتشار نظریات حقوقی مطابق با الگوی طراحی شده توسط معاونت حقوقی
رئیس جمهور.
11- پشتیبانی حقوقی از کمیسیونها، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد. 
12- بررسی و جمع بندی نظرات واحدهای مختلف در مورد استعلامات دفتر هیأت دولت و کمیسیونهای مربوط و شوراها و کارگروهای، کمیسیونها، کمیته ها و عناوین مشابه.
13- بررسی و تنظیم و تأیید پیش نویس لوایح و یا مصوبات مورد نظر دستگاه برای طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هیأت وزیران یا شوراها و کمیسیونهای مربوطه.
14- بررسی و تنظیم متن کلیه بخشنامه ها و دستورالعملها و ضوابط و نظامنامه ها و عناوین مشابه که توسط رئیس دستگاه یا سایر مدیران ذیصلاح بعد از تائید واحد حقوقی صادر خواهد شد.
15- ابلاغ بخشنامه ها دستورالعملها و ضوابط، نظامنامه ها که رئیس دستگاه تصویب می نماید.
16- انجام امور مربوط به ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات مربوط به واحدهای سازمانی زیر مجموعه دستگاه.
17-پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیر دولتی) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها ، نظامنامه ها و دستگاهها.
18-پاسخ به استعلامهای حقوقی مؤسسات و واحدهای تابعه و پشتیبانی حقوقی آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسیر یا اجرای قوانین و مقررات.
19-بررسی و پاسخگویی به گزارشهای مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (90) قانون اساسی و..... با هماهنگی واحدهای ذیربط.
20-دفاع از تصویب نامه ها و آئین نامه و سایر مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی.
21-گردآوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه و انتشار آنها بر اساس
شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
22-انتشار قوانین و مقررات مورد عمل دستگاهها بر اساس الگوها و شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
23-ورود اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات و به ویژه بخشنامه ها، نظام نامه ها و.... در سامانه قوانین و مقررات کشور.