نمودار سازمانی بازرسی، نظارت مدیریت و پاسخگویی به شکایات

نمودار سازمانی بازرسی 

شرح وظایف بازرسی، نظارت مدیریت و پاسخگویی به شکایات

-1 وظایف بازرسی:
1-1- تهیه و تنظیم برنامه‎های بازرسی مستمر دور‎ه‌ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میدانی میزان عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه‎ها ، دستور العملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه .
2-1- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع .
3-1- تهیه گزارشهای نوبه‎ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه , نه ماهه و سالانه برای اطلاع مقام وزارت از عملکرد واحدهای مختلف .
4-1- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه‎های جمعی و مطبوعات .
5-1- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت‎ها و کارکنان براساس بازرسی‎های انجام شده.
6-1- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‎های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط و مقام وزارت .
7-1- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدام آنها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط .
8-1- نظارت بر حسن انجام مأمورتها و فعالیتهای شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته در امور بازرسی .  
 
2- وظایف پاسخگوئی به شکایات:
1-2- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم ( مراجعین ) از واحدها و کارکنان دستگاه .
2-2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی .
3-2- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .
4-2- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان .
5-2- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای مقام وزارت و سایر مراجع ذیربط به گونه‎ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
6-2- پیگیری از نتایج گزارشهای تهیه شده و همچنین ارسال پاسخ به شاکیان .
 
3- وظایف نظارت بر معاملات ومناقصات :
1-3- نظارت بر قراردادها ومعاملات از جهت رعایت قوانین و مقررات .
2-3-تطبیق عملکرد فرآیند قراردادها و معاملات با آئین نامه ها و بخشنامه ها و گزارش مغایرتها .
3-3- اخذ شکوائیه های مربوط به معاملات و مناقصات و قراردادها از اشخاص حقیقی و حقوقی و رسیدگی به آنها .
4-3- تجزیه و تحلیل گزارشها و بازرسی ها و اقدامات صورت گرفته و تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکار در جهت اصلاح آئین نامه ها و شیوه ها و...
5-3- همکاری در تهیه برنامه ها ، خط مشی ها و سیاست های اجرایی به منظور کاهش تخلفات .
6-3- ایجاد و بهنگام سازی بانک قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به معاملات و مناقصات.
 
4- وظایف انتصابات و نظارت مدیریتی :
1-4- دریافت فرمهای پیشنهادی مسئولین بصورت ادواری .
2-4- بررسی شرایط فرد پیشنهاد شده و تطبیق آن با شرایط عمومی و اختصاصی مسئولیت .
3-4- تشکیل پرونده مسئولیتی برای فرد و به روز نمودن آنها بطور مستمر .
4-4- انجام استعلامات از مراجع امنیتی ، تخصصی ، تخلفات اداری و سایر مراجع .
5-4- انجام تحقیقات درخصوص فرد و مصاحبه با فرد .
6-4- توجیه ، ارشاد ، آموزش مدیریتی .
7-4-نظارت بر تحویل و تحول اداری .
8-4- اجرای مراسم تودیع و معارفه با هماهنگی روابط عمومی .