نظرسنجی در خصوص چگونگی و نتیجه حاصل از تعمیرات و رنگ آمیزی ساختمان شماره 5 وزارت

نظرسنجی در خصوص چگونگی و نتیجه حاصل از تعمیرات و رنگ آمیزی ساختمان شماره 5 وزارت

.