پروژه معماری سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

درراستای اجرای مصوبه شماره 44432/206 مورخ 20/9/90، موضوع بهبود فرآیندها در دستگاههای اجرایی و افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت مندی مردم، وزارت متبوع اقدام به اجرای پروژه ای تحت عنوان "معماری سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" بمنظور اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمانی، طراحی، توسعه و استقرار سیستم ها، کاربردها و خدمات و فناوری های مناسب برای پشتیبانی از اهداف و استراتژی های ستاد و  استقرار و تحقق دولت الکترونیکی نموده است. پروژه مذکور طی 4 فاز زیر اجرا شده است:

فاز یک: تعیین وضع موجود (کسب و کار، داده ، مدیریت فاوا و...)

فاز دو: تحلیل استرات‍ژیک و راهبردهای فاوا                                   

فاز سه: تعیین معماری وضع مطلوب (لایه های کسب و کار، داده، سیستم ها و زیر ساخت ها)

فاز چهار:  تهیه برنامه گذار از وضع موجود به معماری وضع  مطلوب و وضعیت مطلوب مدیریت فاوا

پروژه فوق الاشاره از خردادماه سال 90 آغاز شد و در اسفند ماه سال 92 به پایان رسید.خروجی پروژه مذکور در اسناد ذیل خلاصه می شود:

1.   سند طرح مدیریت پروژه

2.       سند طرح کیفیت پروژه

3.     سند معماری وضع موجود ستاد وزارتخانه در لایه کسب و کار

4.      سند معماری وضع موجود ستاد وزارتخانه در لایه زیرساخت ها  و فناوری

5.      سند معماری وضع موجود ستاد وزارتخانه در لایه سیستم ها ،سرویس ها و کاربردهای اطلاعاتی زیرساخت

6.       سند معماری وضـع موجـود ستاد وزارتخانه در لایـه داده­ها

7.      سند وضع موجود مدیریت فاوا

8.      سند تحلیل استراتژیک

9.      سند الگوبرداری

10.  برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب

11.  سند برنامه راهبردی فاوا در ستاد وزارتخانه

12.   سند معماری وضع مطلوب ستاد وزارتخانه در لایه کسب و کار

13.  سند معماری وضع مطلوب ستاد وزارتخانه در لایه زیرساخت ها  و فناوری

14.  سند معماری وضع مطلوب ستاد وزارتخانه در لایه سیستم ها ،سرویس ها و کاربردهای اطلاعاتی زیرساخت

15.  سند معماری وضـع مطلوب ستاد وزارتخانه در لایـه داده­ها

16.  سند وضع مطلوب مدیریت فاوا

معماری سازمانی