شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم

با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 4/12/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  در خصوص "نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تائید و صدور گواهینامه های نوع دوم"  جدول  ذیل جهت بهره برداری ایفاد می گردد. لذا با توجه به جدول مربوطه همکاران محترم در صورتیکه واجد شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم  می باشند می توانند مطابق فرآیند مربوطه اقدام نمایند. لازم به توضیح است که فرآیند برای کلیه کارکنان ستاد وزارتخانه و شرکتها و سازمانهای وابسته یکسان می باشد.