مرتضی محمدپور

 

سمت: رئیس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

الهام رحمانی پناه

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

فاطمه شعبانی

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

زهرا علیجانی

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

فریبا چابوک

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

فریناز خسروی

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

شهرام چوده

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

امیرحسین ربیعی

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

احد علیلو

 

سمت: کارشناس گروه اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -