محمد فیضی

 

سمت: رئیس مرکز

محمد فیضی-رییس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری مدیریتی وزارت ارتباطات    

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: 88114079

شماره اتاق: 601

علی سامانی

 

سمت: معاون مرکز

 علی سامانی - معاون مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی     

پست الکترونیکی:a.samani@ict.gov.ir

تلفن تماس: 88114139

شماره اتاق: 603

حسین بهمنش

 

سمت: مسئول دفتر

 بهمنش  

پست الکترونیکی: behmanesh@ict.gov.ir

تلفن تماس: 88114079 - 88114460

شماره اتاق: 602