مویده گودرزی پور

 

سمت: کارشناس گروه تشکیلات و مطالعات منابع انسانی

 gudarzipor

پست الکترونیکی:  -

تلفن تماس:

شماره اتاق: -

سید عباس محدث

 

سمت: کارشناس گروه تشکیلات و مطالعات منابع انسانی

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

​پروانه نوروزی

 

سمت: کارشناس گروه تشکیلات و مطالعات منابع انسانی

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -

اکرم فلاح

 

سمت: کارشناس تشکیلات

 khanumfallah

پست الکترونیکی: a.Fallah6022@yahoo.com

تلفن تماس: 88112877

شماره اتاق: 604

اشرف حسنخانی

 

سمت: کارشناس گروه تشکیلات و مطالعات منابع انسانی

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -