عبدالرضا نور

 

سمت: رئیس گروه بهره وری و راهبری تحول سازمانی

nur

پست الکترونیکی: abdolreza_noor@yahoo.com

تلفن تماس: 88114168

شماره اتاق: 609

فاطمه ماجدی

 

سمت: کارشناس گروه راهبری فناوری های مدیریتی

majedi

پست الکترونیکی: majedif@yahoo.com

تلفن تماس: 88114097

شماره اتاق: 612

مینا مرتضوی

 

سمت: کارشناس گروه راهبری فناوری های مدیریتی

mina

پست الکترونیکی: mahdeNaseri@yahoo.com

تلفن تماس: 88114094

شماره اتاق: 608

زهرا احمدی

سمت: کارشناس گروه راهبری فناوری های مدیریتی

تلفن تماس: 88114165

شماره اتاق: 608

سید محمد جواد ملیحی

 

سمت: کارشناس گروه راهبری فناوری های مدیریتی

پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: -

شماره اتاق: -