فاطمه آقاسی

سمت: رئیس گروه توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری

aghasi 

تلفن تماس: 88114003

شماره اتاق: 610

مریم نیک فر

 

سمت: کارشناس گروه توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری

nikfar

پست الکترونیکی: ma_nikfar@yahoo.com

تلفن تماس: 88114098

شماره اتاق: 607

هادی مهجوری

   

سمت: کارشناس گروه توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری

 

پست الکترونیکی:h.mahjoori@ict.gov.ir

تلفن تماس: 88113470

شماره اتاق: 605

ام لیلا فریدونی

 

سمت: کارشناس گروه توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری

fereyduni

پست الکترونیکی: zohrehFereydooni@yahoo.com

تلفن تماس: 88114055

شماره اتاق: 607